متد های HTTP یا HTTP methods ، verbs

HTTP methods یا verbs
1- GET

retreive data from a server at the specified resource

برای دریافت اطلاعات استفاده میشود.

تنها درخواستی است که فقط داده را درخواست میکند و هیچ منبعی را تغییر نمیدهد.
2- POST

send data to the API sever to create or udpate a resource.

داده ارسالی در بدنه درخواست request body ارسال می شود.

درخواست پست non-idempotent است.
3 – PUT

send data to the API to create or update a resource

PUT requests are idempotent

اگر یک درخواست put چندین ارسال شود همیشه یک نتیجه را حاصل میشود. در خواست پست ممکن است تاثیرات جانبی (side effect) داشته باشد و ممکن است یک ریسورس چندین بار ایجاد شود.
4 – PATCH

only apply partial modifications to the resource.

فقط بخشی از یک منبع را تغییر میدهد.

پچ همانند پست ایدمپوتنت نیست.

پچ برای بروزرسانی بخشی از ریسورس استفاده می شود یعنی ریسورس از قبل وجود دارد و لازم نیست مثل پوت و پست همه داده ها را ارسال کنیم.

5 – Delete

برای حذف یک ریسورس استفاده میشود. همان گونه از اسمش پیداست.
6- HEAD

شبیه به متد GET است با این تفاوت که در پاسخ هیچ بدنه ای دریافت نمی کند .

برای دانلود فایل های حجیم میتواند کاربرد داشته باشد.

برای تست دود هم می تواند استفاده داشته باشد.

اگر هم سرور بی توجه به نوع درخواست چیزی را برگرداند باز هم فقط بخش head دیده می شود.

سوال : می توانیم با بریک پوینت یک درخواست هد را تریس کنیم؟

جواب : بله می توانیم و کد زیر را تا آخر اجرا می کند و فقط مقدار هدر دریافت می شود.

7 – OPTIONS

return data describing what other methods and operations the server supports

PATCH no no
Idempotent methods : به معنای این است که چه یک بار و چه ده بار آن را صدا بزنیم یک خروجی تاثیر آن بر روی منبع یکسان باشد.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *