تابع serialize & unserilaze

تابع serialaze یک مقدار php که کلاس هم می تواند باشد را به صورت رشته و قابلیت ذخیره‌سازی در پایگاه داده تبدیل میکند و تابع unserilaze هم مقدار serilize شده را به آبجکت یا مقدار قبلی باز میگرداند . در کد زیر یک کلاس را ذخیره میکنیم و بازمیگردانیم.


<?php class Test { public $msg; public function __construct($msg) { $this->msg = $msg;
  }

  public function say()
  {
    echo $this->msg;
  }
}

$t = new Test('Hi User ');
$t->say(); // Hi User

$store = serialize($t);

$t = null;

echo "\n", $store, "\n"; // O:4:"Test":1:{s:3:"msg";s:8:"Hi User ";}

$ut = unserialize($store);
echo gettype($ut); // object
var_dump($ut); // class Test

$ut->say(); // Hi User

/*
Hi User
O:4:"Test":1:{s:3:"msg";s:8:"Hi User ";}
object/home/userx/Desktop/ex1/ser.php:29:
class Test#1 (1) {
public $msg =>
string(8) "Hi User "
}
Hi User
*/

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *