Category: Uncategorized

  • چارت Nassi–Shneiderman diagram NSD

    معرفی     چارت ناسی-شنیدرمن یاNSD برای نمایش تصویری ساختار برنامه‌نویسی استفاده می‌شود. و توسط Isaac Nassi و Ben Shneiderman دو در سال ۱۹۷۲ توسعه داده شده است. همچنین به این چارت structograms (چارت‌ساختار) می‌گویند که ساختار برنامه را نمایش می‌دهد.     طبق طراحی حل مساله  بالا به پایین  مسئله را کوچکتر و کوچکتر می‌کنیم تا در نهایت…