بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۹

ویو لاراول Laravel view

ویو ها در لاراول به ما کمک میکنند که فایل های html را از هم جدا کنیم و لایه نمایش را از سایر لایه ها جدا کنیم، ویو ها در resources/views ذخیره میشوند،‌ فایل های ویو میتوانند php یا blade.php باشند،‌ و میتوان با تابع view آنها را رندر کرد.

// routes/web.php
Route::get('/hello', function () {
    return view('hello', ['name' => 'Ali']);
});

//resources/views/hello.php Hello <?= $name ?> 

و برای فایل های بلید هم به همین شکل

// routes/web.php
Route::get('/hi', function () {
    return view('hi', ['name' => 'Ali']);
});

//resources/views/hi.blade.php 
 Hi {{ $name }} 

// storage/framework/views/1b96f6c8ae044bd7131847a9de411c6c2d567310.php
Hi <?php echo e($name); ?> <?php /**PATH ../resources/views/hi.blade.php ENDPATH**/ ? 

برای فایل بلید که با سنتکس بلید نوشته شده، ابتدا کامپایل میشود و به فایل php تبدیل میشود و در پوشه storage/framework/views ذخیره میشود، و سپس برای رندر شدن از این فایل کامپایل شده استفاده میکند.
میتوانید حدس بزنید نام هش شده فایل بر چه اساس ایجاد میشود ؟

در بخشی جدا در مورد بلید ها می‌نویسم.

ادامه دارد …